Интензивно обучение по английски език

Програмата ADVANCE in English e предназначена за интензивно обучение по английски език на деца и ученици от 1 до 7 клас. В края на обучителния период учениците в 7 клас достигат ниво В2 по Общата европейската езикова рамка и имат възможност за явяване на съответния изпит на Университета Кеймбридж за придобиване на международен сертификат.

Изградена е на основата на комуникативния метод и други съвременни подходи при преподаването на английски. Интегрира балансирано развиване на уменията за слушане, четене, говорене и писане. Цели ефективното овладяване на езика и използването му за нуждите на комуникацията в реални условия.


В процеса на обучение се използват възможностите на най-новите технологии, които способстват създаването на интерактивна мултимедийна среда и улесняват овладяването на езика, като се превръщат в забавна и разнообразна форма на обучение.
Цялостният процес на обучение е съобразен със специфичните особености на отделните възрастови групи.


Представянето на учебния материал по време на езиковите занимания от модула ADVANCE in English е интерактивно – посредством игрови дейности, поучителни истории и песни, ролеви игри, чрез работа по двойки или в групи и екипни състезания. По този начин, децата се обвързват емоционално с учебния процес и вземат активно участие в него.

Програмите за различните нива са в съответствие с Общата европейска езикова рамка и са ориентирани към подготовката на обучаемите и успешно полагане на съответните изпити на Университета Кеймбридж.

Часовете се провеждат в рамките на девет учебни часа седмично и са неразделна част от цялостната програма на ADVANCE ACADEMY.