Обучение в социални умения

ADVANCE in Life е авторска програма на Образователен център АДВАНС и е основана върху убеждението, че чрез учене децата могат да развият емоционална интелигентност, спонтанност и креативност, които им помагат да изразяват своята уникална същност. Без съмнение, децата с по-добри социални умения, се справят по-лесно с предизвикателствата на живота – развиват по-добри взаимоотношения, справят се по-добре в училище, имат по-висока самооценка и увереност в собствените си способности и като цяло са по-добри комуникатори.

Програмата ADVANCE in Life е разработена като интегрирано допълнение към езиковото обучение и е съобразена е с различните възрастови групи.


Чрез активни методи за учене, като ролеви игри, дискусии, визуални симулаци, презентации и проекти децата постепенно изграждат и развиват умения за:

 • себепознание и себеотстояващо поведение;
 • умения за себепредставяне;
 • умения за разпознаване и изразяване на емоциите, по-висока самооценка;
 • самоконтрол;
 • умения за ефективна работа в екип;
 • приемане и толерантност към различните от тях;
 • емпатия (съпричастност) към околните;
 • умения за създаване и поддържане на приятелства;
 • умения за справяне в конфликтни ситуации;
 • достойно приемане на победи и загуби;
 • вземане на решения и поемане на отговорност;
 • развиване на творческия си потенциал и др.

Часовете се провеждат веднъж седмичо, в рамките на един учебен час и са неразделна част от цялостната програма на Advance Academy.


В програмата на ADVANCE in Life са включени три основни модула – „Моето АЗ“, „Аз и другите“ и „Аз и заобикалящата ме среда“, които се провеждат в няколко занятия и са интегрирани в общия годишен план от учебни часове на Академията.

В модул „Моето АЗ“ (I, Me and Myself) децата се запознават със себе си, опознават силните и слабите си страни, научават се да разпознават емоциите си и и да ги изразявят по подходящ начин. В хода на развитието си те добиват увереност в себе си, себеконтрол и себеотстояващ стил на поведение. В този модул те научават едно от най-важните деца за себе си – своите лични граници.

В модул „Аз и другите“ (Me and The important Others) нашите ученици подобряват познанията си за междуличностно общуване, обогатяват поведеченския си репертоар с нови роли, развиват реалистична преценка за последствията от поведението си, подобряват способността си за възприемане на собствените и чужди настроения, нагласи, чувства и реакции. Учат се как да преработват конфликтите, как да възприемат нормите на поведение и колко силна е способността им за приспособяване.

В модул „Аз и заобикалящата ме среда“ (Me and the Environment) учениците ще работят по два социални проекта, посветени на животните и природата. Проектите развиват отговорно и активно отношение на децата към животните и чувство на ангажираност и отговорност към околната среда.

Часовете се провеждат веднъж седмично, в рамките на един учебен час и са неразделна част от цялостната програма на ADVANCE ACADEMY.