Обучение по математика, компютърни и природни науки

За да може човек да живее в хармония със заобикалящия го физически и социален свят е необходимо много добре да познава техните движещи сили, закони, норми, причинно-следствени връзки. А те са толкова комплексни, че цели дванадесет години от живота на нашите деца са посветени на формалното им училищно изучаване. Година след година, ден след ден, децата ни самоотвержено стават рано сутрин и нарамват тежките раници с учебници на път за техните учители.

Задачата на всеки учител е да предаде знанието си на децата като намери начин да обясни сложни за тях концепции по разбираем начин. Този начин се корени във внимателното надграждане на обясняваните концепции върху вече затвърдени познания за заобикалящият ги свят. Такова “навързване” на концепции позволява на децата да повярват на изучавания материал и въобще на целия процес на учене. Най-важният механизъм на разбиране на концепции при децата от началните класове са подкрепянето им с разнообразни, онагледени примери от реалния свят. Например, най-прекият път за доказване, че две различни геометрични фигури имат еднакъв обем, е не това да се докаже на бялата дъска, а те да бъдат сглобени от картон и напълнени догоре с еднакво количество захар. За предпочитане е рисунките върху бялата дъска да се заменят с добре познатите на децата реални предмети. Това събужда техния интерес и прави ученето по-приятно.

За един учител да направи за децата ученето приятно е най-голямата награда. Най-ефективният начин за това е ученето под форма на занимания, които децата не възприемат като учене, и при които те са дейни участници, например: игра; изучаване на реални предмети, явления, и системи; конструиране; експериментиране; създаване на истории; и т.н. Така децата учат по най-естественият начин – чрез преживяване. Преподаването на знания чрез преживяване е много ефективна, но все още рядко-срещана форма на формално обучение, тъй като тя изисква значителни знания и въображение от страна на създателя на учебната програма и на преподавателя. За да могат да почерпят примери от обкръжаващият ни свят те трябва да имат енциклопедични знания по математика, физика, химия, биология, и т.н. Например, един от начините простичко да се обясни на децата концепцията за кръговрат на веществата е да се проследи историята на чудното пътешествие на един атом въглерод, два атома водород и три атома кислород през въздуха, растенията, животните, и почвата под погледа на Слънцето. Тази история е важна защото е историята за живота на Земята.

Програмата има за цел да въведе децата в прекрасния свят на всички изучавани от тях точни науки посредством горе-изложените форми на преживяване, които да позволят на децата да се забавляват докато учат. Традиционният начин на преподаването на концепции по определен училищен предмет е комбиниран с разглеждането на физически явления и обяснението на всички свързани с тях концепции. Фокусът на занятията не е в теоретичното изучаване, а в онагледяването на концепции. Това помага на децата да разберат как отделните училищни предмети “работят” заедно при описанието на обкръжаващия ни свят, което на свой ред ще им помогне да го разберат по-добре. Децата са активно въвлечени в приятни за тях преживявания: обучителни игри; конструиране на модели от подръчни материали; разглобяване на съществуващи и създаване на нови механизми, работещи със зъбни колела, лостове, макари, тежести и въжета; безвредни експерименти, демонстриращи физични и химични явления; и т.н. Занятията включват много практически математични изчисления и чертежи, част от които ще се извършват на компютър. Така, по естествен начин, децата биват обучавани и по дисциплината Информационни Технологии. Нивото на занятията е съобразено с нивото на изучавания училищен материал с тенденция към надграждане и разширяване на кръгозора на децата. Крайната практическа цел е децата да превъзмогнат страха си от един или друг учебен предмет и да добият така необходимото им самочувствие, че се справят с училищния материал.

“Програмата на Kids+x  е създадена от др. инж. Иван Господинов, др. Стефан Филипов и др. инж. Григор Георгиев, които са получили своето образование и са преподавали в университетите Корнел, Харвард и Уейн Стейт, САЩ, съответно, по специалностите инженерна химия, химия и теоретична физика. Иван Господинов и Стефан Филипов имат многогодишен преподавателски опит. В момента са преподаватели към катедра Информатика в ХТМУ, София.

Часовете се провеждат два пъти седмичо, в рамките на два учебни часа и са неразделна част от цялостната програма на ADVANCE ACADEMY.”