Обща информация

За един учител да направи за децата ученето приятно е най-голямата награда. Най-ефективният начин за това е ученето под форма на занимания, които децата не възприемат като учене, и при които те са дейни участници, например: игра; изучаване на реални предмети, явления, и системи; конструиране; експериментиране; създаване на истории; и т.н. Така децата учат по най-естественият начин – чрез преживяване. Преподаването на знания чрез преживяване е много ефективна, но все още рядко-срещана форма на формално обучение, тъй като тя изисква значителни знания и въображение от страна на създателя на учебната програма и на преподавателя. За да могат да почерпят примери от обкръжаващият ни свят те трябва да имат енциклопедични знания по математика, физика, химия, биология, и т.н. Например, един от начините простичко да се обясни на децата концепцията за кръговрат на веществата е да се проследи историята на чудното пътешествие на няколко атома въглерод, водород и кислород през въздуха, растенията, животните, и почвата под погледа на Слънцето. Тази история е важна защото е историята за живота на Земята.

Програма на Kids+x има за цел да въведе децата в прекрасния свят на всички изучавани от тях точни науки посредством преживяване, което позволява на децата да се забавляват докато учат. Традиционният начин на преподаването на концепции по определен училищен предмет е комбиниран с разглеждането на физически явления и обяснението на всички свързани с тях концепции. Фокусът на занятията не е в теоретичното изучаване, а в онагледяването на концепции. Това помага на децата да разберат как отделните училищни предмети „работят“ заедно при описанието на обкръжаващия ни свят, което на свой ред ще им помогне да го разберат по-добре. Децата са активно въвлечени в приятни за тях преживявания: обучителни игри; конструиране на модели от подръчни материали; създаване на инсталации, разглобяване на съществуващи и създаване на нови механизми, работещи със зъбни колела, лостове, макари, тежести и въжета; безвредни експерименти, демонстриращи физични и химични явления; и т.н. Занятията включват много практически математични изчисления и чертежи, част от които ще се извършват на компютър. Така, по естествен начин, децата биват обучавани и по дисциплината информационни технологии. Нивото на занятията е съобразено с нивото на изучавания училищен материал с тенденция към надграждане и разширяване на кръгозора на децата. Крайната практическа цел е децата да превъзмогнат страха си от един или друг учебен предмет и да добият така необходимото им самочувствие, че се справят с училищния материал.</

Часовете се провеждат два пъти седмично, общо пет учебни часа и са неразделна част от цялостната програма на ADVANCE ACADEMY.

Програма 1-4 клас

Програмата от 1-4 клас е разделена в пет взаимосвързани модула, като всеки модул надгражда изучавания в училище материал:
Първи модул: „Математика и логическо мислене“
Изучават се алгебра, развитие на стратегическо, логическо, критично и креативно мислене.
Втори модул: „Светът около нас е триизмерен“
Изучава се геометрия – изграждане и разбиране на законите на двумерните фигури,
тримерното пространство и тримерните тела.
Трети модул: „Светът около нас се движи“
Изучават се физични закони и понятия.
Четвърти модул: „Светът около нас е съставен от материя“
Материалният свят се изучава от гледна точка на градивните му частици и на взаимодействието между тях.
Пети модул: „Светът около нас е жив“
Модулът засяга теми от биологията, балансът в природата и опазването на околната среда.

Всеки урок включва задължително задачи от модул „Математика и логическо мислене“, както и тема от някой от другите гореизброени модули. Темите са подредени хронологично, така че на децата да се показва връзката между различните научни концепции. Преподаването на всяка тема включва теоретичен материал, който се преподава чрез интерактивен метод – филм, експеримент, снимков материал, песен, танц и игрова част при която децата навлизат в темата и участват активно в занятие, което затвърждава получените по време на урока знания.

Целта на обучението от 1-4 клас е: Да подпомогне, затвърди и надгради обучението на децата по математика по изучавания в училище материал, да изгради логическо и критично мислене, да развие ясно триизмерно мислене. Децата получават систематизирани и стабилни знания по базови научни концепции свързани със законите обуславящи заобикалящият ги свят и се научават на отговорно отношение към него. Всички получени знания в програмата на Начален етап са насочени към това да подпомогнат плавния преход на децата към Прогимназиален етап, изграждане на любов към науката и създаване на ясна логическа връзка между базови научни концепции.

Програма 5-7 клас

Програмата от 5-7 клас обхваща материала по математика, физика, химия и информатика за съответния клас. Застъпени са някои концепции от биологията свързани с химичния строеж на органичната материя и физикохимичните връзки в природата. Всяко теоретично представена концепция се изучава в цялост – показват се генезиса на нейното откриване, начинът на нейното доказване и не на последно място – чрез реални проекти които децата изработват – практическото й приложение и логическата и връзка с останалите изучаване концепции. В Kids+x децата не учат материала наизуст, а с разбиране в дълбочина, което води до увереност в изучаваният материал. За да може едно дете да вникне в една научна концепция то трябва да бъде заинтригувано от нея. Тя трябва да бъде обяснена по интересен и креативен начин (често пъти по повече от един), показана в действие, направена и преживяна от детето, и доказана че работи в реалния свят.

Класната стая в програмата на Kids+x е и лаборатория, където концепциите оживяват. На децата се дава време да осмислят, сами да намират причинно-следствените връзки, и истински да вникнат в науката. Разбирането и забавляването от науката не идва от механичното решаване на голям брой типови задачи. Занятията включват и работа с компютри за алгоритмизирането, изчисляването и графичното изобразяване на решаваните задачи (използвайки софтуерни продукти като Excel, Desmos, Geogebra и др.).

Целта на програмата в прогимназиален клас е да създаде стабилни и задълбочени знания по основните дисциплини в точните науки, да осигури високи оценки в училище, и да подготви децата за Националното външно оценяване (НВО). В седми клас над 80% от часовете са върху математика и съпътстващата я работа с компютър. Сериозно внимание се обръща на стратегии и тактики за справяне с НВО по Математика, включително провеждането на пробни изпити.

Автори на програмата

Програмата на Kids+x в сътрудничество с ADVANCE ACADEMY е създадена от др. инж. Иван Господинов и Ваня Ирибаджакова.

др. инж. Иван Господинов получава гимназиалното си образование в Националната Природо-Математическа Гимназия, а докторската си степен по Инженерна Химия от Университета Корнел, САЩ. Работил е в научния отдел на нефтената комапния ExxonMobil, Ню Джързи, както и в ИТ и телекомуникационни компании в България. В момента е преподавател по Информационни Технологии към Химикотехнологичен и Металургичен Университет. Занимава се активно с научна дейност в областите Приложна Математика и Компютърни Науки.

др. инж. Стефан Филипов получава гимназиалното си образование в Националната Природо-Математическа Гимназия. Учи Теоретична Химия, а после и Физика в Университета Харвард, САЩ. Получава докторската си степен по Инженерна Химия от Химикотехнологичен и Металургичен Университет, гр. София където и към момента е преподавател по Информационни технологии. Занимава се активно с научна дейност в областите Приложна Математика и Компютърни Науки.

Ваня Ирибаджакова завършва средното си образование в Софийската Математическа Гимназия. Има магистърска степен по „Маркетинг“ от УНСС, специализация по „Международен маркетинг“ в INSEAD и магистърска степен по Театрална режисура от Нов Български Университет, където е преминала и специален курс на обучение свързан с игровите методи на преподаване. Завършва докторантура към департамент „Театър“ на НБУ на тема „Въздействието на театъра върху развитието на творческото мислене при деца от 6-15 години“.